fbpx

Regulamin newslettera

Cześć!
Jeśli jesteś na tej stronie, to znaczy, że ważne są dla Ciebie zasady dostarczania przeze mnie
Newslettera.
W Regulaminie, który znajdziesz poniżej, znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.
Zapoznaj się z nimi, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań
dotyczących Regulaminu Newslettera, zapraszam do kontaktu:
diet.and.mindfulness@gmail.com


REGULAMIN NEWSLETTERA:


§1 

Najważniejsze informacje dot. Usługodawcy
Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newslettera świadczone są przez Małgorzatę
Pielichowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Małgorzata Pielichowska, NIP
5862385555, REGON 523453113, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do
kontaktu: malgorzata.pielichowska@gmail.com,(dalej jako Usługodawca).
We wszelkich sprawach, możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail:
diet.and.mindfulness@gmail.com lub telefonicznie: +48 504406203.
Słownik pojęć znajduje się w §10 niniejszego Regulaminu.


§2

 Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera

 1. Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-
  mail.
 2. W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych
  odcinkach podcastu, wpisach blogowych lub materiałach udostępnianych w social media,
  aktualnych promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, wyzwaniach,
  szkoleniach oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach
  oferowanych przez Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę.
 3. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. e-book,
  nagranie audio/wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).

 1. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów
  mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych
  odbiorców.

§3 

Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

 1. Dostęp do Newslettera możesz uzyskać:
  1) nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie Twojego adresu e-mail,
  imienia lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów
  marketingowych/handlowych lub
  2) odpłatnie – bez konieczności zapisu do Newslettera, tj. poprzez zapłatę kwoty 250 zł
  brutto za dostęp do treści cyfrowej udostępnianej bezpłatnie w ramach Newslettera.
  Aby dokonać zakupu, skontaktuj się w tym celu z Usługodawcą na wskazany w §1
  adres e-mail lub w inny sposób wskazany do kontaktu.
 2. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej:
  1) podaj dane osobowe w ramach udostępnionego formularza zapisu,
  2) zaakceptuj Regulamin newslettera,
  3) potwierdź swój adres e-mail – w przypadku gdy na etapie zapisu wskazano
  konieczność potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in).
 3. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas
  nieokreślony z chwilą:
  1) wyświetlenia Klientowi potwierdzenia zapisania się do Newslettera (w przypadku
  nieodpłatnego dostępu),
  2) z chwilą akceptacji Regulaminu sklepu i dokonania płatności za dostęp do treści
  cyfrowej (w przypadku odpłatnego dostępu).
 4. Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany
  niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z Opisu Usługi wynika inaczej. W przypadku
  nieuzyskania dostępu, należy zgłosić ww. brak Usługodawcy.
 5. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na
  dostarczenie usługi i treści cyfrowej przez Ciebie może nastąpić w trybie
  natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:

1) kliknij przycisk „Anuluj subskrypcję”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” lub przycisk
analogiczny lub
2) skontaktuj się z Usługodawcą.


§4

 Warunki techniczne

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
  świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
  i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest
  stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej
  zagrożenia. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu
  w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu zapisania się do Newslettera lub złożenia zamówienia na odpłatny dostęp do
  Newslettera, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej
  wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google
  Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych,
  konieczne jest posiadanie:
  1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do
  Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
  2) aktywnego konta poczty elektronicznej;
  3) aktualnego narzędzia/ programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie, w
  których dostarczana jest treść cyfrowa (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub,
  *.doc, *.docx, *.xls);
  4) konta na platformie społecznościowej , np. Meta (Facebook) w przypadku, gdy z opisu
  treści cyfrowej wynika, iż będzie udostępniona m.in. na dedykowanej grupie.
 4. W przypadku gdy do skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści
  cyfrowych konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, zostaniesz o
  tym poinformowany. Informacja zostanie Ci przekazana także w przypadku gdy konieczne
  jest dokonanie aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności usług i treści cyfrowych
  z Umową.

§5 

Reklamacja

 1. Jeżeli udostępniane usługi/ treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać
  doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w
  przypadku usługi płatnej) albo odstąpić od umowy.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 3. Reklamację można składać e-mailowo, pisemnie lub w inny sposób wskazany do
  komunikacji.
 4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli
  doprowadzenie do zgodności usługi/treści cyfrowej z umową w sposób wybrany przez
  Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy
  ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w
  szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową
  oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 5. Obowiązki i uprawnienia Stron, w tym szczegółowe zasady reklamacji usługi/treści
  cyfrowej zostały określone w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w rozdziale 5b
  ustawy).

§6 

Odstąpienie od Umowy

 1. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu
  skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować
  Usługodawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub
  pismo na adres wskazany w Regulaminie.
 2. Możesz odstąpić od Umowy w przypadku nie dostarczenia treści lub usługi cyfrowej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści
  cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§7 

Prawa autorskie i licencje

 1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach
  Newslettera są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
  prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od
  którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też
  wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane
  wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione
  jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek
  sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym
  naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta
  odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić
  odpowiedzialność cywilną lub karną.

§8 

Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca. Twoje dane przetwarzane
  są do następujących celów:
  1) Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas
  realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6
  ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
  zawarcia i realizacji umowy;
  2) Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą
  przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania
  celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO).
  3) Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o
  uzasadniony interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu
  ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4) Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do
  czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o
  uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5) W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w
  celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą
  przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu
  produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją
  zgodę. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej.

 1. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do
  realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie
  koniecznym do realizacji tego celu. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane
  firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera,
  platformie społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom
  świadczącym usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają
  Administratora w realizacji celów przetwarzania.
 2. Usługodawca korzysta z programu Mailerlite do wysyłki Newslettera udostępnianego
  przez MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot
  Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy

 1. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie
  zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 2. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
  prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim
  przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia
  swoich wątpliwości.

§9 

Postanowienia końcowe

 1. W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej zabrania się
  dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny
  z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta
  jest możliwe poprzez zwrócenie się do:
  1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z zawartej umowy;
  2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a
  Sprzedawcą;
  3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do
  której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w
  sprawie umowy;
  4) lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów
  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych
  przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich
  zmiany te wymuszają na Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w
  szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta,
  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji
  UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym
  decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile
  istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów
  świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje
  ustawa o prawach konsumenta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.01.2023.

§10 

Słownik pojęć

 1. Cena – pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości;
 2. Klient – podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym
  dostarczenie usługi i/lub treści cyfrowej;
 3. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są
  bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 4. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book, inne
  materiały w formie pdf, audio/video);
 5. Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi;
 6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie,
  przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na
  wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone
  przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą
  takich danych;